Examenreglement

Het is van groot belang dat iedereen die bij de examens van Edin Dental Academy is betrokken goed wordt geïnformeerd. Dit examenreglement is bedoeld voor docenten, examinatoren en examencursisten van Edin Dental Academy.

DSC 1832

Artikel 1 Begrippen

1.1
Wanneer in een verwijzing het woord zij is gebruikt, wordt daarmee zowel zij als hij bedoeld.

1.2
De volgende definities zijn in het examenreglement van toepassing:

Certificaat
Bewijs dat de opleiding met goed resultaat is doorlopen.

Cesuur
De grens tussen slagen en zakken.

Diploma
Bewijs dat de opleiding met goed resultaat is doorlopen.

Directie
De directie van Edin Dental Academy

Edin
Edin Dental Academy

Examencommissie
De examencommissie is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de toepassing van het examenreglement.
De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en diplomering.

Examinator
De persoon die het examen afneemt en bij praktische en mondelinge examens beoordeelt op basis van de beoordelingscriteria.

Fraude
Het handelen van een cursist, of een poging daartoe, waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en/of vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.

Getuigschrift
Bewijs dat de opleiding met goed resultaat is doorlopen.

Herkansing: het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan een praktijk- of theorie-examen

Inzage
Het inzien van het eigen examenwerk door de cursist, samen met de juiste antwoorden, het toe te kennen aantal punten per vraag en de behaalde punten per vraag.

Mondeling examen
Examen dat individueel door middel van mondelinge vragen wordt afgenomen.

Overmacht
Onvoorziene situatie die de cursist niet zelf kan beïnvloeden.

Surveillant
Persoon met een toezichthoudende functie bij examens.

Website
De website van de Edin Dental Academy: www.edin.nl 

Artikel 2 Examens

2.1
Edin kent geen open toelating tot examens. Deelname is voorbehouden aan de cursisten van Edin.

2.2
Edin biedt schriftelijke examens, e-learning examens, praktijkexamens en mondelinge examens aan.

2.3
De cursist dient ruim voor aanvang van het examen aanwezig te zijn, zodat het examen op het aangegeven tijdstip kan starten. 

2.4
De examenstof staat beschreven in het cursusmateriaal van de verschillende opleidingen.

2.5
Edin kan besluiten om een examen niet langer aan te bieden.

2.6
Een herkansing kan enkel worden aangevraagd indien de student voor het desbetreffende examen een eindcijfer heeft behaald lager dan een 5.50.
 

Artikel 3 Aanmelding en betaling

3.1 
De regels voor aanmelden en betalen kunnen verschillen per examen. Deze regels staan per examen vermeld op de website en/of in het studiemateriaal.

3.2
De cursist mag alleen deelnemen aan het examen, wanneer aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.

3.3
Als een cursist onrechtmatig deelneemt aan een examen, zal het examen ongeldig worden verklaard.

Artikel 4 Regels bij deelname

4.1
Cursisten die te laat komen, krijgen geen extra examentijd. Het tijdstip waarop de cursist aanwezig moet zijn, staat vermeld in de oproep voor het examen. Cursisten die meer dan 30 minuten te laat komen, mogen niet meer deelnemen aan het examen.

4.2
Schriftelijke examens moeten met een blauw- of zwartschrijvende pen gemaakt worden. Slecht leesbare examens worden niet beoordeeld.

4.3
De cursist is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het totale examenwerk aan de daarvoor aangewezen persoon.

4.3
Een cursist mag tijdens het examen geen kopie maken van zijn examenwerk.

4.4
De cursist mag in de examenruimte geen apparatuur op tafel hebben liggen. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet.  

4.5
Een cursist moet persoonlijke bezittingen die tot fraude kunnen leiden, tijdelijk afgeven aan de examinator of surveillant.

4.6
De cursist mag geen overlast veroorzaken en moet de aanwijzingen van de examinator opvolgen.

4.7
Cursisten die op de examendatum niet op het examen aanwezig kunnen zijn, hebben in geval van overmacht recht op herkansing. Deze herkansing kan eventueel extra kosten met zich mee brengen.  

4.8
Cursisten die Nederlands als tweede taal hebben en minder dan vijf jaar in Nederland verblijven of cursisten met dyslexie, kunnen in aanmerking komen voor examentijdverlenging.

4.9
Tijdens het examen mag een cursist de examenruimte alleen tijdelijk verlaten met toestemming en onder begeleiding van een examinator.

4.10
Als een examinator tijdens het examen fraude constateert of vermoedt, deelt zij dit direct aan de cursist mee. Zij maakt bij schriftelijke examens een aantekening op het door de cursist in te leveren examenwerk.  Eventueel bewijsmateriaal wordt in beslag genomen en bijgevoegd. De cursist mag het examen afmaken.

4.11
Edin zal bij constatering van fraude vooraf, tijdens of na afloop van het examen het examenwerk niet beoordelen; de uitslag van het desbetreffende examen wordt vastgesteld op: ‘niet behaald’.

4.12
Mogelijkheid tot inhalen van een examen verschilt per opleiding of cursus. Deze kunt u terugvinden in de exameninformatie van de betreffende cursus. 
 

Artikel 5 Beoordeling en uitslagverstrekking

5.1
De verdeling van punten en de bepaling van de cesuur wordt vastgesteld door de examencommissie. Over deze vaststelling is geen discussie mogelijk.

5.2
Als de examencommissie daartoe aanleiding ziet, kan de vooraf bepaalde cesuur tijdens de beoordeling worden bijgesteld, ten gunste van de cursist.

5.3
Als de cesuur ligt bij de waardering 5,50, zullen de waarderingen 5,45 t/m 5,49 het cijfer 5 opleveren.

5.4
Bij examens met uitsluitend of gedeeltelijk multiple choice-vragen kan de gokkans meegewogen worden bij de vaststelling van de cesuur.

5.5
Diploma’s, certificaten en getuigschriften worden binnen 4 weken na het examen door Edin aan cursisten toegezonden.

5.6
Diploma's, certificaten en getuigschriften worden ondertekend door de directie, de voorzitter van de examencommissie en eventueel de hoofddocent(en).

 

Artikel 6 Inzage en klachten

6.1
Cursisten en andere belanghebbenden kunnen klachten van inhoudelijk of procedurele aard indienen bij de directie. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 
6.2
Een klacht wordt behandeld, als deze binnen twee maanden na het betreffende examen door Edin wordt ontvangen. Klachten worden binnen tien werkdagen afgehandeld. Soms duurt het onderzoek naar een klacht langer dan tien werkdagen. In dat geval meldt Edin dat aan de klager.  

6.3
Cursisten die het niet eens zijn met de afhandeling van hun klacht, kunnen in beroep gaan bij geschillencommissie van het NRTO (zie algemene voorwaarden).

6.4
Inzage van examens kan binnen vier weken na ontvangst van de uitslag. Inzage kan aangevraagd worden via info@edin.nl.

6.5
Voor inzage wordt de cursist uitgenodigd op het hoofdkantoor in Maarsbergen. De cursist krijgt inzage in het eigen examenwerk en de antwoordindicatie.

6.6
Een cursist die het niet eens is met zijn beoordeling kan een bezwaar indienen. Dit kan uitsluitend via een volledig ingevuld bezwaarformulier. Het bezwaarformulier kan worden aangevraagd bij de klantenservice, Het volledig ingevulde bezwaarformulier moet worden verstuurd naar info@edin.nl.

6.7
De termijnen bij een bezwaarprocedure zijn als volgt:
Uiterlijk binnen vier weken na de inzage kan een cursist die het niet eens is met haar beoordeling een schriftelijk bezwaar indienen.  De uitslag van het bezwaar wordt binnen zes weken na ontvangst door Edin verstrekt.

Artikel 7  Geheimhouding

7.1 Een ieder die betrokken is bij een praktijk- of theorie-examen en daarbij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Artikel 8  Toegankelijkheid van informatie

8.1 Alle documenten met vertrouwelijke informatie worden tenminste 7 jaar in het archief van Edin bewaard. Na afloop van deze termijn worden deze gegevens verwijderd en vernietigd.
8.2 Studenten hebben tot 1 jaar na startdatum van de opleiding toegang tot de digitale leeromgeving. Na dit jaar vervalt de toegang tot de digitale leeromgeving en bijbehorende documenten.