Selecteer een datum om je in te schrijven

Er zijn op dit moment geen startdata bekend.

Heeft u vragen over deze opleiding of training? Bel ons dan op:
0343-449970

Sinds februari 2018 is het Besluit basisveiligheidsnormen stralingshygiëne (Bbs) van kracht geworden. Dit besluit vervangt het vroegere Besluit stralingsbescherming en is bestemd voor iedereen die werkt met stralingstoepassingen, dus ook de tandarts.

In het nieuwe Bbs is expliciet opgenomen dat degene die met straling omgaat, elke vijf jaar moet kunnen aantonen dat zijn/haar kennis over straling up-to-date is. Dat betreft kennis over de eigenschappen van straling, mogelijke gevaren, beschermingsmaatregelen en de geldende regelgeving.

In het Bbs wordt de rol van de tandarts benoemd als Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne (TMS). In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het veilig gebruik van straling voor de tandheelkundige diagnostiek. Hij moet ook toezien op de bekwaamheid van leden van het tandheelkundig team aan wie hij het maken van röntgenopnamen delegeert.  In de EDIN-trainingTMS Update wordt op een compacte wijze de tandarts op de hoogte gebracht van de kennis en vaardigheden die hij op grond van het Bbs geacht wordt te hebben. Deze cursus bouwt voort op de bekende Niveau 5A cursus. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • De huidige structuur van de wet- en regelgeving.
 • Welke vaardigheden moeten de tandarts en de andere leden van het tandheelkundig team hebben?
 • Toepassing van beschermende maatregelen tegen risico’s van straling.
 • De voorwaarden voor taakdelegatie bij het maken van röntgenopnamen.
 • Welke controle moet worden uitgevoerd op de veilige werking van de röntgenapparatuur (acceptatie- en prestatietesten)?
 • Hoe registreer ik het röntgentoestel? Wanneer is er vergunning nodig?
 • Wat moet er in het patiëntendossier worden opgenomen met betrekking to röntgenopnamen?
 • Toepassing van de rechtvaardiging van röntgenopnamen.
 • Het herkennen van fouten en onverwachte bevindingen op röntgenbeelden.

Na het volgen van deze cursus voldoet de tandarts weer geheel aan de kenniseisen voor de toepassing van straling in de tandheelkundige praktijk. Daarmee kan hij zijn toezichthoudende taak uitvoeren met betrekking tot de werking van de apparatuur en de vaardigheden van andere leden van het tandheelkundig team en is een veilig gebruik van straling verzekerd. 

Omvang van de cursus

Indeling van de cursus:

 • Zelfstudie 1 uur
 • Contactonderwijs maximaal 3,5 uur
Aanvang les: uiterlijk 19:00 uur
Inloop met broodjes: vanaf 18:00 uur

Voorafgaande aan de cursus wordt oefenmateriaal toegezonden om de belangrijkste aspecten van de niveau 5 cursus op te halen. Dit gedeelte bevat ook een aantal opdrachten die in de eigen praktijk gedaan kunnen worden. De cursus zelf gaat daarna specifiek in op de huidige eisen die aan de tandarts gesteld worden in het kader van de toepassing van straling en de praktische toepassing daarvan.

Specifieke onderdelen van de cursus

 1. Zelfstudie en opdrachten
  1. Opfrissen basiskennis stralingsmedewerker (voorheen niveau 5) (30 min)
  2. Verzamelen informatie uit de eigen praktijk voor een stralingsrisicoanalyse (15 min)
  3. Verzamelen van informatie voor een quality assessment van eigen röntgenopnamen (15 min).
 2. Cursus in groepsverband
  1. Huidige wet- en regelgeving (60 min)
  2. Taken en verantwoordelijkheden van de toezichthoudend medewerker stralingshygiëne (60 min)
  3. Betekenis en uitvoering van de risicoanalyse stralingstoepassingen in de tandheelkundige praktijk (30 min)
  4. Kwaliteitsbewaking. Herkennen van fouten en onverwachte kenmerken op röntgenbeelden (45 min)
  5. Vragen en evaluatie (15 min)